• Rosenvængets Skole
Billedet på sidehoved

Håndbog - Specialtilbud og læringscentre - August 2014

Læringscenter for krop og bevægelse

Opgave og formål

Formålet med Læringscenteret og målet med arbejdet i læringscentret er:

·    At højne bevidsthed om og forståelse for motoriks og bevægelses betydning for børns kogni- tive udvikling og læring i skolerne

·    At styrke skolers muligheder/kompetencer for at hjælpe børn med motoriske, sansemotoriske og kropslige udfordringer

Visionen er, at kropslig læring altid indgår som en del af det tværfaglige samarbejde omkring de en- kelte børn.

Arbejdsområde og metodebeskrivelse

Læringscentrets medlemmer arbejder i tæt samarbejde med PPR´s fysioterapeuter og ergoterapeuter med henblik på, at PPR og læringscentret differentierer og supplerer hinanden.

Læringscentret har en konstant fokus på videndeling og videreudvikling i forhold til betydning af børns læring og bevægelse.

I løbet af foråret 2014 har medlemmer af læringscentret gennemført PD-modul i motorisk udvikling og kropslig læring.

Kompetenceudvikling

Der planlægges særlige kompetenceudviklingsforløb inden for PD-moduler for læringscentrets med- lemmer.

Perspektiver og udvikling

Den 28. august 2014 startes netværksaktiviteter for de medarbejdere, der i dag løser opgaven ved- rørende krop og bevægelse på de enkelte skoler.

På sigt videreudvikles dette samarbejde med skolerne.

Arbejdet i læringscentret har desuden til formål at skabe yderligere samarbejde ved at afklare de mange snitflader til andre dele af kommunens tilbud og til Forvaltningen.

Læringscenter for hjælpemidler

Opgave og formål

Formålet for arbejdet i læringscentret for hjælpemidler er at skabe en sammenhængende og koordi- nerende indsats inden for området.

Dette finder sted ved, at:

·    etablere lagerplads for eksisterende hjælpemidler fra august 2014, samt registrere og koor- dinere disse i et centralt elektronisk system

·    formidle tilbud om vejledning og rådgivning på niveau 3 i den tværfaglige model ved henven- delser fra skoler

·    skabe, fastholde og synliggøre netværket om hjælpemidler via aftalte mødefora

Arbejdsområde og metodebeskrivelse

Rådgivnings- og vejledningsopgaven vedrørende hjælpemidler eksisterer hos PPR, CKU, Rosen- vængets Skole og specialområdet i dagtilbud.

Rosenvængets Skoles særlige viden inden for hjælpemidler ligger på kommunikationsområdet. På den baggrund bliver læringscentrets opgave på alle andre områder koordinerende

Opgaver:

- koordinere registrering af hjælpemidler

- fastholde og synliggøre viden og netværk inden for området

- koordinere henvendelser fra skoler angående vejledning vedrørende hjælpemidler

- varetage opgaven vedrørende vejledning og rådgivning inden for kommunikation

Samarbejde og koordinering

Læringscentret etablerer samarbejdsmøder i to fora angående:

- fysiske hjælpemidler

- hjælpemidler inden for høre-, syns- og kommunikationsområdet

Der afholdes et møde i hvert kvartal.

Læringscentret formidler indhold samt udfærdiger dagsorden og referat.

Perspektiver og udvikling

Ovenstående skal ses som et grundlag at arbejde ud fra i en opstartsfase.

Perspektivet for en videreudvikling af området ligger i etablering af netværksmøder med interessen- terne inden for området.